Een van de beste kenners van de Bossche flora is Rob de Vrind. Hij schrijft er elk jaar een verslag over. Dit jaarverslag staat integraal op onze website www.ivn-s-hertogenbosch.nl. Omdat het te uitgebreid is voor Den Boschrietsangher heeft Cor Haest hiervan een verkort verslag gemaakt. In dit stuk zijn ook nog een aantal aanvullingen van Jan Maassen (evenals Rob een plantenspecialist) opgenomen.

Een van de beste kenners van de Bossche flora is Rob de Vrind. Hij schrijft er elk jaar een verslag over. Dit jaarverslag staat integraal op onze website www.ivn-s-hertogenbosch.nl. Omdat het te uitgebreid is voor Den Boschrietsangher heeft Cor Haest hiervan een verkort verslag gemaakt. In dit stuk zijn ook nog een aantal aanvullingen van Jan Maassen (evenals Rob een plantenspecialist) opgenomen.

Het voorjaar begon erg warm en luidde een behoorlijke droogteperiode in. De natuur begon meer dan een week vroeger dan in 2010.

Het begint altijd op de dijk bij de Moerputten. In 2008 stonden er 80 exemplaren van de Gulden sleutelbloem, in 2009 ongeveer 30, in 2010 wel 140 en in 2011 zelfs 370 bloeistengels. Later stond ook de Stijve wikke in bloei, tezamen met Aardaker (die het moeilijk had vanwege de droogte) en ook nog de Hemelsleutel. De soorten weten zich goed te handhaven maar de dijk verruigt enorm en afmaaien is hard nodig.

Aan de noordkant zet de ontwikkeling zich op een positieve manier door, wat te zien is aan het toenemend aantal Rietorchissen. In 2009 waren er 6 exemplaren, in 2010 al 18. In 2011 wat minder (weer door het droge voorjaar). Ook op het geplagde deel aan de noordwest zijde komen al Rietorchissen voor: 6 in 2009 en 10 in 2010 en 9 in 2011. Aan de oostzijde ging het (door de droogte) niet zo goed met de Rietorchissen. De Kruipende moerasweegbree, die uiterst zeldzaam is, kwam in 2008 op wel vijf plaatsen voor maar in 2009 en 2010 nog maar op één. In 2011 op drie plekken maar op de belangrijkste minder dan andere jaren. In 2009 kwam er weinig Moeraskartelblad voor maar in 2010 en 2011 veel. Verder Waterdrieblad, Waterviolier, Krabbenscheer, Grote boterbloem en Moerasmuur. De Spaanse ruiter doet het heel goed, droge voorjaren is daarvoor geen probleem. Het Veenmelkviooltje deed het niet geweldig in 2009 (maar 6 exemplaren), in 2011 heb ik er ook weinig gezien (alleen op de Bijenweide stonden er nog veel). Het beter aan droogte aangepaste Hondsviooltje kwam in grotere aantallen voor. Moeraswolfsmelk heb ik in 2011 helemaal niet meer gezien.

Het grasje Bevertjes komt zowel aan de noord- als zuidkant voor en had het dit jaar moeilijker. De vlinder het Gewone Pimpernelblauwtje was in 2009 in grote aantallen te aanschouwen. Het breidt zich uit richting de Spoordijk. In 2010 in nog grotere aantallen. In 2011 kwam ik er ook een tegen aan de noordoostzijde.

Op het nieuw geplagde deel aan de noordwestzijde waren naast de Rietorchissen ook te zien: Grote Boterbloem, Naaldwaterbies, Grote waterweegbree, Grote egelskop, Moerasrolklaver, Pitrus en Mattenbies, naast Moeraswederik (5x) en velden met Dagkoekoeksbloem en Grote ratelaar. Ook bevatten veel sloten de Waterviolier, Kikkerbeet en Holpijp en staan de droge stukken vol met Gewoon Biggenkruid. Ook in 2011 stond er Herfstbitterling (Rode lijst 4) en de soort breidt zich zelfs uit. Daarnaast staat er inmiddels ook Bleekgele droogbloem, Moeraswolfsklauw (Rode lijst 3) en Rondbladig en Langbladig zonnedauw. De laatste breidt zich ook uit. Op vele plekken begint nu ook het prachtige Echte duizendguldenkruid op te komen en ook de eerste Blauwe knoop samen met dop- en struikhei is er te zien.

In het Bossche Broek stonden in 2009 nog enkele exemplaren Vogelmelk; in 2010 heb ik ze niet gezien en in 2011 zijn er weer 2. Naar mijn idee bloeide er minder Moeraskartelblad en Koekoeksbloemen dan vorig jaar. De Beemdkroon was ik kwijt in 2010 maar hij stond er weer in 2011. Ook staat er nog steeds in één sloot (al jaren) Grote boterbloem. De Dotterbloem zie je steeds minder. Met Wateraardbei gaat het goed maar de sloot waar hij mooi te zien was, is gedempt. Ook de Lange erepijs is er al jaren te zien, ook in 2011. Dit jaar nog geen Ooievaars gezien, vorig jaar wel. Het Veenpluis breidde zich in 2009 uit en dat is een teken van verzuring. Het is wel een mooi gezicht. In 2011 was het een van de weinige bloeiende planten (vanwege de droogte). Voor het eerst komt in het Bossche Broek in een berm de Rietorchis voor: 3 exemplaren. Volgens Jac Hendriks (SBB) staan er ook Vleeskleurige orchissen en Gele/Kleverige(?) ogentroost maar die heb ik zelf nooit waargenomen. Op de dijken komt veel Bont kroonkruid voor. In het Bossche Broek-zuid (landgoed De Pettelaar) kwam ik voor het eerst Dubbelloof tegen.

Langs het Drongelens kanaal is Veldkruidkers erg op zijn retour. Zo wel in 2010 als in 2011 is op een behoorlijk aantal plekken nog wel zeldzame Rozetkruidkers vinden. De Grote ereprijs doet het wel goed maar het maaibeleid moet beter want in de bloeitijd maait men er de oevers. Dit is doorgegeven aan de gemeente.

Bij Crèvecoeur stond in 2009 massaal Brede ereprijs te bloeien. Een prachtig gezicht. In 2010 en 2011 ben ik niet wezen kijken. Wel waren er weer veel Kaardebollen te zien bijvoorbeeld op de plek waar vroeger de sluis lag.

In de Koornwaard stond Brede ereprijs in 2010 en 2011 nog maar op twee plekken; mogelijke oorzaak: de zware beweiding. In 2008 was Zandwolfsmelk zeer op haar retour en vanaf 2009 verdwenen. Ook Wilde tijm heb ik niet meer gezien. Vermeldenswaardig is Springzaadveldkers, Geoord en Knopig helmkruid en Groot warkruid. Sinds de aanleg van natuurlijke oevers door RWS is de Ruige weegbree verdwenen. Alweer een gevoelige slag voor de biodiversiteit rond 's-Hertogenbosch. Ook Veldsalie doet het niet best. Er staan maar enkele bloeiende pollen. In 2009 was de beweiding er te gering en 2010 juist te veel! Er hebben ooit vele tientallen exemplaren gestaan. In 2011 nog maar op één plek! Karwijvarkenskervel wordt alsmaar gemaaid nog voordat ze bloemen kunnen vormen. Waarschijnlijk staan er nog wel een hoop. Ook is er nieuwe soort aangewaaid: Wilde marjolein (één grote pol). Langs het water zijn ook nog enkele groeiplaatsen van Kleine aster. Er bestaan ook vindplaatsen van Vogelmelk (24x) en Zacht vetkruid. Voor het eerst stond er ook Grote bevernel.

Ook Jan Maassen heeft geconstateerd dat het ooibosje in de Koornwaard zich mooi aan het ontwikkelen is. Veel Springzaadveldkers na begrazing. Op de bomen komen goed ontwikkelde gemeenschappen van bladmossen voor die zeer specifiek zijn voor zachthoutooibossen. Soorten: Uiterwaardenmos, Riviersterretje, Halvemaantjesmos (levermos) en Gewoon viltsterrenmos.

Ook de bevers zijn er de laatste tijd erg actief en vellen al behoorlijk grote bomen. Jammer dat de omlegging van de Zuid-Willemsvaart er komt! (Cor Haest: Een woordvoerder van de aannemerscombinatie WillemsUnie meldt dat speciaal voor de bevers het bosje wordt verplaatst. Sic!)

In de Uiterwaarden Maaspoort zag ik in 2009 voor het eerst Kleine bevernel. Die stond er ook in 2010, tezamen met Karwijvarkenskervel. De Vogelmelk is met 100 exemplaren in 2010 in 2011 terug gevallen naar 30 stuks. Nieuwe soort in 2009 was het Geoord helmkruid (in 2011 verdwenen), in 2010 Voszegge (Rode lijst 3) en ook daar is de Kleine aster waar te nemen. Daarnaast Heggedoornzaad, Mierikswortel, Groot warkruid, Pastinaak, Blauwe waterereprijs, Zwanenbloem, Brede wespenorchis, Gulden roede en Kransmunt.

Bij Bokhoven staan de Weidekervels (Rode lijst 1) nu nog maar op één plek. Er was met de gemeente overeengekomen pas laat te maaien maar door de slechte zomer waren de planten nog niet klaar met zaadzetting. Men had nog later moeten maaien en waarschijnlijk is niet maaien nog beter.

Langs de dijk bij het wieltje is weer Karwijvarkenskervel waargenomen op de plek waar zich ooit de hoofdmacht bevond. Na de dijkverzwaring was alles verdwenen maar dit jaar is het eerste exemplaar weer teruggekeerd. Er staat ook enkele planten Gewone agrinonie. Deze staat ook verderop langs het kanaal, tezamen met enkele pollen van Grasklokjes. De bermen zijn rijk aan Cichorei. Aan het hek stonden in 2011 geen Heelblaadjes meer maar wel bij de waterpartijen langs de kastelen van Haverlij.

Aan de voet van de dijk (aan de westkant) heeft men aan natuurontwikkeling gedaan en stukken afgegraven. Daar staat nu heel wat Echt duizendguldenkruid, naast één prachtig groot (wit) exemplaar van Mottenkruid (in 2011 niet meer) en Kleine aster. Allemaal soorten die je niet veel tegenkomt. Ook Kruipend zenegroen is er te aanschouwen. Op andere afgegraven stukken bij de kastelen staan Kroontjeskruid, Gele kamille, Rolklaver en een Kleine aster.

Bij het wieltje langs de Maas staat Stalkruid maar daarvan zowel witte als roze exemplaren. Het wieltje zelf bevat Zwanenbloemen. Bij het veerhuis staat onder aan het talud de Kleine pimpernel (Rode lijst 4) en ook het witte Vetmuur.

De Tripmadam (Rode lijst 3) is weer prachtig te zien langs het kanaal Henriëttewaard, Engelen. De groenstrook langs het fietspad in de polder bevat prachtige Grote pimpernellen, Karwijvarkenskervel, Knoopkruid en Grasklokjes.

Langs de Grote Wielen en de Franse wielen staat de Grote watereppe en Zwanenbloemen. Ook ziet men er Moerasrolklaver, Blauwe waterereprijs, Blauw glidkruid, Watermunt, Akkermunt en Kransmunt. Verder velden vol Akkerdistels, Veldzuring en Jakobskruiskruid. De natuur is er echt in ontwikkeling; naast de runderen, de paarden en de grote groepen Canadese ganzen die er zitten. Uiteraard kan men er ook Roodborsttapuit, Puttertjes en Kneutjes tegenkomen.

Op de Heinis is Hartgespan (Rode lijst 1) verdwenen en ook Genadekruid (Rode lijst 1) heb ik er nooit meer gezien. Het beheer is er dramatisch en de pracht van weleer is er grotendeels verdwenen. Wel staat er Gekielde dravik en Stinkende Balote. De Springbalsemien woekert er weelderig.

Op de Wamberg staat Waterdrieblad, Grote watereppe, Melkeppe, Brede wespenorchis en her en der prachtige Koningsvarens.

Bij Coudewater zijn vermeldenswaard Draadrus en ook Oranje havikskruid.

In de plas-draszone bij de Groote Wetering heeft Jan Maassen in 2011 de Vlottende bies (Rode lijst 4) gevonden naast Veldrus, Blaaszegge, Hoge cyperzegge, Drijvend fonteinkruid, Gewoon watervorkje, zelfs Blauwe zegge en mogelijk Kwelmoerasdikkopmos (moet nog nader gecheckt worden). Het milieu wordt bepaald door sterke ijzerhoudende kwel (fosfaatbinding).

Bij de Groote Wielen vond ik in 2011 twee exemplaren Moeraswederik en vier Voszeggen naast broedende Kluten die drie jongen hebben gekregen.

Mooi is ook te vermelden dat langs het Engelermeer Schaafstro staat naast een Zwanenbloem, Blauw glidkruid, Grote watereppe en Agrimonie.

Op de Hooge Heide tussen Nuland en Rosmalen heeft Bureau Maes, (Utrecht, 2009) bij een nieuw gegraven poel enkele zeldzame (Rode lijst) levermossen waargenomen: Grofgoudkorrelmos (Fossombronia foveolata), Sponswatervorkje (Riccia cavernosa) en Violetwatervorkje (Riccia subbifurca). Verder vermeldt het verslag Dwergviltkruid, Hondsviooltje en Viltganzerik . De Nulandse stuifzanden zijn bijzonder rijk aan korstmossen (Cladonia en Cladina), waaronder (binnenlands) zeldzamere soorten als Kraaklook en Gebogen rendiermos. Het verslag van Maes vermeldt nog de zeldzame Turflucifer.

Langs die Binnendieze staat natuurlijk massaal Klein Glaskruid (Rode lijst 4) maar ook zie ik steeds meer plaatsen met Tongvaren (beschermd). De Gele helmbloem doet het ook prima. In 2007 is ook de Steenbreekvaren weer aangetroffen, aan de brede Haven. Dit jaar is er een nieuwe vindplaats aangetroffen door Johan Mees bij de Zusters van Orthenpoort.

Op een industrieterrein langs de kant van de weg deed de Gevlekte orchis het in de periode 2007-2009 steeds slechter. De gemeente heeft het beheer prima aangepakt door de wegbermen vrij te maken van struiken. In 2010 stonden diverse exemplaren weer prachtig in bloei en zelfs op een nieuwe plek. In 2011 stonden er wel 40 exemplaren op diverse plekken en als altijd met bijzonder mooie exemplaren.

In een plantsoen in Rosmalen groeit de zeldzame Klimopbremraap! Elders in Rosmalen en bij de Zuid-Willemsvaart kan men nog wel eens Grijskruid en de Gevlekte orchis tegen komen.

Rob de Vrind

Tel. 06-23878131

Soredieus leermosParapluutjesmosOp 28 maart gingen we met negen mensen op ontdekking in de Honderd Morgen.

Alhoewel het nog vroeg in het seizoen was en de natuur wat later op gang komt stonden er toch al enkele planten in bloei: Vogelmuur, Vroegeling, Paardenbloem, Paarse dovenetel, Klein kruiskruid en Klein hoefblad. 

pinksterbloemAls je geïnteresseerd bent in planten en je wilt hierover iets meer te weten komen loop dan eens een keer mee met de Plantenwerkgroep. Wij trekken er regelmatig op uit om bloemrijke gebieden te bezoeken om te bekijken wat er allemaal groeit en bloeit en of er bijzondere planten voorkomen. 

Op 28 maart, van 14.00 tot 16.00 uur gaan we naar de Honderd Morgen, een natuurgebied in ontwikkeling dat aan Natuurmonumenten is overgedragen ter compensatie van de aanleg van de nieuwe randweg 's-Hertogenbosch-Vught.

AmbrosiaplantOnderzoekers van De Natuurkalender waarschuwen voor een mogelijk blijvende vestiging in ons land van de plant Ambrosia. Oorzaak lijkt het warme weer. Ambrosia is de belangrijkste veroorzaker van hooikoorts in de Verenigde Staten en in Zuid-Europa.

De warmteminnende plant lijkt zich op diverse plaatsen te ontwikkelen, vooral in tuinen, maar is ook al in de natuur gezien.

130512BloemenDe werkgroep School en Natuur wil, samen met anderen, kinderen op school in contact brengen met de natuur. De werkgroep leidt ouders en grootouders op om met kinderen en een leerkracht de natuur in te gaan. Voor de werkgroep zijn we altijd op zoek naar mensen die enthousiast zijn om mee te helpen bij de cursus (als docent of bij het 'regelen'). Op dit moment zijn we ook op zoek naar iemand die af en toe kan helpen bij het werven van ouders en contacten kan leggen met scholen. Dat gaat samen met de coördinator van de werkgroep Jaco Wijsman, die al veel contacten heeft met het onderwijs. Interesse of vragen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Voor het cursusaanbod van deze werkgroep, klik hier.

De werkgroep school en natuur is tegelijk een organisatie- én docententeam. De groep bestaat uit 8 personen: Ben van Drunen, Jaco Wijsman (tevens coördinator), Jan de Koning, José van Oers, Louise de Kort, Pauline van der Vaart (co-coördinator), John Gallast en Willem Konickx.

In 2019 heeft het IVN 20 natuurouders opgeleid. Publiciteit in de regionale bladeren heeft goed gewerkt bij de werving van cursisten. Slechts een enkele cursist meldde zich na een nieuwsbrief van de school en enkelen via een natuurouder op het schoolplein of  een ‘app’ van een natuurouder. Van de 20 deelnemers hebben er 17 het certificaat ‘natuurouder’ behaald.

Voor 34 basisscholen zijn sinds 2015 natuurouders opgeleid. Daarvan staan 4 basisscholen ver buiten de regio ‘s-Hertogenbosch. Er zijn 10 basisscholen met twee of meer natuurouders waaronder Het Palet en het Bossche Broek (nu Zuiderster en het Stadshart) positief opvallen met respectievelijk 11 en 9 natuurouders.

Sinds 2015 zijn er 127 natuurouders opgeleid. Van hen hebben zich 20 formeel afgemeld (verhuizing, ziekte, baan). Van de overgebleven natuurouders hebben zich recent 50 expliciet aangemeld om actief te blijven voor basisscholen, de IVN jeugdnatuurgroep en het Bewaarde Land. Daarnaast hebben 8 natuurouders een andere bestemming gevonden met bijvoorbeeld het opzetten van natuureducatie in Berlicum, Utrecht en natuureducatie in kinderdagverblijven in ’s-Hertogenbosch.

Om de continuïteit in de activiteiten van natuurouders te bevorderen zijn twee terugkomdagen georganiseerd in januari en mei 2019 met in totaal 30 natuurouders uit de jaren 2015-2018. Zij zorgden voor een zeer geanimeerde en leerzame uitwisseling van ervaringen. Het poepproject (Fonkelsteen), de postenexcursie op Haanwijk (Bossche Broek) en de uitgebreide tuinvogeltellingsactiviteiten van het Palet smaakten naar meer.

Ter ondersteuning zijn pakketten Koolwitjes beschikbaar gesteld voor (nieuwe) natuurouders en aan hen gekoppelde basisscholen en aan basisscholen die natuurouders willen werven.

Als extra activiteit heeft de werkgroep 5 Pabo studenten begeleid in 3 bijeenkomsten in de maanden oktober-november-december. Zij hebben een natuur_ontdek pad gemaakt voor ‘hun basisschool’

En de werkgroep gaf ondersteuning bij de opzet van de natuuroudercursus door IVN Tilburg.

 Insectenwgr Dagpauwoogjpg

Zag ik een bloesem
Die naar haar tak terugkeerde?
Ach het was een vlinder

Moritake (1472-1549)
 

In de Werkgroep Insecten komt een aantal mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van vlinders, libellen en andere insecten om ons heen.

Insecten zijn er erg veel, in de werkgroep kiezen mensen zelf met welke groep(en) ze zich bezig willen houden. Voor vlinders en libellen worden monitor-routes gelopen. Dit houdt in dat een route regelmatig op dezelfde manier gelopen wordt waarbij alle vlinders of libellen op dezelfde manier geteld worden. Zo zie je na verloop van tijd hoe het met de betreffende vlinders of libellen gaat en kunnen er, indien nodig, maatregelen genomen worden om het leefgebied te verbeteren. We houden excursies naar diverse gebieden. Ook wordt er door een aantal leden aan nachtvlinder-Insectenwgr Weidebeekjuffersinventarisatie gedaan. Bij deze inventarisaties en bij onze excursies komen we regelmatig andere insecten tegen. Deze proberen we dan op naam te brengen. We hebben ook bijscholingsavonden, waarop gekeken wordt naar een bepaalde groep insecten, bijvoorbeeld kevers. We proberen zoveel mogelijk van elkaar te leren, initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Landelijke Vlinderdag
Jaarlijks op de eerste zaterdag in maart organiseert de Vlinderstichting een landelijke Vlinderdag, waar je je kennis uit kunt breiden: prachtige films, interessante lezingen en stands met o.a. de nieuwste boeken. Een ontmoetingsplaats voor vlinder- en libellenliefhebbers uit het hele land, waar we altijd wel met een afvaardiging van de werkgroep naar toe gaan!

Wil je eens meekijken met deze werkgroep of meer informatie, neem dan contact op met de coördinator:
Tineke Cramer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (of telefonisch, 073-5219621)

 

Insectenwgr Leliehaantje

   

 

 

 

 

 

 

Voor inventarisatieverslagen in de natuurgebieden Karregat en Groote Wetering zie aldaar.

Blauw weeskind Catocala fraxini laken licht Stapst GW 4 9 2021 01aTot mijn spijt wederom een coronajaar met lockdown en zeer beperkte mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten. De binnen-activiteiten, zoals de gebruikelijke foto-puzzel-avond en een studie-avond over een specifieke insecten-orde, hebben we dit jaar niet gehad.

In kleine kring zijn de stapstenen van de Groote Wetering dit jaar enkele keren geïnventariseerd op insecten. Voor de vlinders heeft de val regelmatig gestaan, twee keer is het nachtvlinderlaken uitgezet. Eén keer voor de Jeugdnatuurwacht in het kader van Nationale nachtvlindernacht op 4 september 2021. De meest bijzondere nachtvlinder, die we zagen was het Blauwe weeskind. Helaas was de jeugd toen al naar huis. Het is een trekvlinder, die elders in het land meer gezien is, maar voor Noord-Brabant was dit de eerste. Een week later is er nog een in de Loonse en Drunense duinen gezien, meer waren er niet in N.Brabant. Een andere vlinder die op het laken kwam, was de Coronamot, een stuk kleiner dan het Blauwe weeskind (spanwijdte ca. 25 mm en ca. 90 mm.) en minder zeldzaam.

Net als vorig jaar zijn alle monitor-telroutes voor dagvlinders en libellen wel gelopen, ook de nachtvlindertellingen op de diverse plaatsen zijn gedaan. Herman telt de dagvlinders in het Kanaalpark al vijf jaar, een verslag daarvan staat op de site. Ook de verslagen over het Karregat en de stapstenen van de Groote Wetering staan (of komen) weer op de site.

We hebben een groeps-App waarmee we elkaar vragen kunnen stellen, tips over leuke waarnemingen uitwisselen en last-minute-afspraken maken. Er staan 22 leden op de ledenlijst van de insectenwerkgroep.

 

 

Het Kanaalpark heeft een lengte van ongeveer 7 km. en omvat drie soorten landschap:
- Een beekdallandschap in het zuiden dat begint bij Den Dungen ;
- Een dekzandlandschap dat in het middengedeelte van het Kanaalpark ligt;
- Een uiterwaardenlandschap in het noorden tot waar het Maximakanaal uitmond in de Maas.

In overleg met de Vlinderstichting zijn in 2016 twee monitorroutes vastgesteld:
Route nr. 2212 begint bij de Empelse sluis en omvat o.a. een deel van het dijktalud,
Route nr. 2213 loopt langs een waterpartij en bij de brug over het Maximakanaal, bij het pad naar de stadsboerderij. Beide routes lopen door het uiterwaardelandschap. Monitorroutes worden van april tot en met september wekelijks op dezelfde manier gelopen, waarbij de aanwezige vlinders geteld worden. Door de verschillen in landschapsgebied kan de vlinderpopulatie per gebied wat verschillen.

Groot koolwitje

 KoninginnepageBont zandoogjeGehakkelde aureliaKlein koolwitje

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Groot koolwitje, Koninginnepage, Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Klein koolwitje

 

Dagvlinders route 2212

Familie

Latijnse naam

Nederlandse naam

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal telrondes

20

20

22

24

22

21

Pieridae

Pieris brassicae

Groot koolwitje

4

 

6

     

Pieridae

Pieris rapae

Klein koolwitje

40

52

55

56

96

51

Pieridae

Pieris napi

Klein geaderd witje

32

50

49

6

8

23

Pieridae

Gonepteryx rhamni

Citroenvlinder

     

3

2

 

Pieridae

Colias croceus

Oranje luzernevlinder

4

1

       

Lycaenidae

Polyommatus icarus

Icarusblauwtje

8

68

37

37

28

84

Lycaenidae

Aricia agestis

Bruin blauwtje

 

3

5

4

8

2

Lycaenidae

Celastrina argiolus

Boomblauwtje

           

Lycaenidae

Lycaena phlaeas

Kleine vuurvlinder

1

2

4

1

3

4

Nymphalidae

Aglais urticae

Kleine vos

1

2

2

 

1

 

Nymphalidae

Pararge aegeria

Bont zandoogje

 

1

1

1

1

2

Nymphalidae

Pyronia tithonus

Oranje zandoogje

 

2

1

 

3

2

Nymphalidae

Vanessa atalanta

Atalanta

3

3

2

6

16

18

Nymphalidae

Vanessa cardui

Distelvlinder

2

3

7

28

 

3

Nymphalidae

Aglais io

Dagpauwoog

1

7

6

1

5

3

Nymphalidae

Araschina levana

Landkaartje

   

1

     

Nymphalidae

Coenonympha pamphilus

Hooibeestje

       

2

15

Hesperiidae

Ochlodes Sylvanus

Groot dikkopje

     

1

 

1

Aantal soorten

10

12

13

11

12

13

 Sint JacobsvlinderSint JansvlinderGroot dikkopjeGele luzernevlinder

 

 

 

V.l.n.r. Sint Jacobsvlinder, Sint Jansvlinder (dag-actieve nachtvlinders), Groot dikkopje, Gele luzernevlinder 

 

Dagvlinders Route 2213

Familie

Latijnse naam

Nederlandse naam

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal telrondes

20

20

22

24

22

21

Pieridae

Anthocharis cardamines

Oranjetipje

         

1

Pieridae

Pieris brassicae

Groot koolwitje

13

3

10

7

1

 

Pieridae

Pieris rapae

Klein koolwitje

58

38

82

92

131

42

Pieridae

Pieris napi

Klein geaderd witje

51

14

43

9

26

30

Pieridae

Gonepteryx rhamni

Citroenvlinder

 

1

1

3

 

1

Pieridae

Colias croceus

Oranje luzernevlinder

 

1

1

     

Pieridae

Colias hyale

Gele luzerne vlinder

   

1

     

Lycaenidae

Polyommatus icarus

Icarusblauwtje

1

51

22

16

7

11

Lycaenidae

Aricia agestis

Bruin blauwtje

   

4

2

1

 

Lycaenidae

Celastrina argiolus

Boomblauwtje

1

1

1

     

Lycaenidae

Lycaena phlaeas

Kleine vuurvlinder

4

7

5

3

6

3

Nymphalidae

Aglais urticae

Kleine vos

4

3

 

1

   

Nymphalidae

Pararge aegeria

Bont zandoogje

2

2

2

13

12

12

Nymphalidae

Pyronia tithonus

Oranje zandoogje

       

2

2

Nymphalidae

Vanessa atalanta

Atalanta

1

2

3

6

8

17

Nymphalidae

Vanessa cardui

Distelvlinder

4

5

2

13

   

Nymphalidae

Aglais io

Dagpauwoog

5

8

16

4

2

6

Nymphalidae

Polygonia c-album

Gehakkelde aurelia

       

1

2

Papilionidae

Papilio machaon

Koninginnepage

   

1

     

Hesperiidae

Ochlodes sylvanus

Groot dikkopje

     

2

4

3

Aantal soorten

11

13

15

13

12

12

 

Dagvlinders Route 2212 en 2213 bij elkaar opgeteld

Familie

Latijnse naam

Nederlandse naam

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal telrondes

20

20

22

24

22

21

Pieridae

Anthocharis cardamines

Oranjetipje

         

1

Pieridae

Pieris brassicae

Groot koolwitje

17

3

16

7

1

 

Pieridae

Pieris rapae

Klein koolwitje

98

90

131

148

227

93

Pieridae

Pieris napi

Klein geaderd witje

83

64

92

15

34

53

Pieridae

Gonepteryx rhamni

Citroenvlinder

 

1

1

6

2

1

Pieridae

Colias croceus

Oranje luzernevlinder

4

1

1

     

Pieridae

Colias hyale

Gele luzernevlinder

   

1

     

Lycaenidae

Polyommatus icarus

Icarusblauwtje

9

119

59

53

35

95

Lyceanidae

Aricia agestis

Bruin blauwtje

 

3

9

6

9

2

Lycaenidae

Celastrina argiolus

Boomblauwtje

1

1

1

     

Lycaenidae

Lycaena phlaeas

Kleine vuurvlinder

5

9

9

4

9

7

Nymphalidae

Aglais urticae

Kleine vos

5

5

2

1

1

 

Nymphalidae

Pararge aegeria

Bont zandoogje

2

3

3

14

13

14

Nymphalidae

Pyronia tithonus

Oranje zandoogje

 

2

1

 

5

4

Nymphalidae

Vanessa atalanta

Atalanta

4

5

5

12

24

35

Nymphalidae

Vanessa cardui

Distelvlinder

6

8

9

41

 

3

Nymphalidae

Aglais io

Dagpauwoog

6

15

22

5

7

9

Nymphalidae

Araschina levana

Landkaartje

   

1

     

Nymphalidae

Coenonympha pamphilus

Hooibeestje

       

2

15

Nymphalidae

Polygonia c-album

Gehakkelde aurelia

       

1

2

Papilionidae

Papilio machaon

Koninginnepage

   

1

     

Hesperiidae

Ochlodes sylvanus

Groot dikkopje

     

3

4

1

Aantal soorten

12

15

17

13

15

15

 

Van beide routes samen het gemiddeld aantal getelde vlinders per telronde

(totaal geteld op beide routes/aantal keren geteld)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

 

12

16

16

13

17

8

       

 

 Icarusblauwtje

Icarusblauwtjes copula Rolklaver

- In 2021 is voor het eerst is het Oranjetipje op een van de telroutes waargenomen.
- Zeven eerder waargenomen soorten zijn in 2021 niet op de telroutes waargenomen. Dit betreft de Oranje luzerne vlinder, de Gele luzernevlinder, het Boomblauwtje, het Landkaartje, de Koninginnenpage, de Kleine vos en het Groot koolwitje.
- Het Icarusblauwtje vloog volop in 2021 en is meer waargenomen dan in voorgaande jaren, evenals het Hooibeestje .
- De terugval van de Kleine koolwitjes ten opzichte van voorgaande jaren was opmerkelijk.
- De meest voorkomende vlinders van het Kanaalpark zijn het Klein koolwitje, het Icarusblauwtje en het Klein geaderd witje.

- Naast deze dagvlinders zijn er ook nachtvlinders te bewonderen, zoals o.a. de dag-actieve Sint-Jansvlinder en de Sint-Jacobsvlinder.

Herman van Eijck

 

 

 

Gal van de colanootgalwesp op zomereik
We weten het allemaal, 2020 was een bijzonder jaar. Het begon goed, vol plannen en een aantal nieuwe geïnteresseerde leden. Maar voor we goed en wel van start konden gaan in het vroege voorjaar kwam het coronavirus ertussen en werd het steeds lastiger om gezamenlijk iets te ondernemen. Alleen de puzzel-avond in februari is doorgegaan en een paar leden zijn in maart nog naar de jaarlijkse vlinderdag van de Vlinderstichting geweest. Op 26 september hebben we nog een excursie gehad, we gingen op zoek naar gallen en mijnen (en hebben die ook gevonden).

Toch is er dit jaar weer veel werk verzet, individueel of in kleine groepjes. Alle monitorroutes zijn gelopen: dagvlinders van de Groote Wetering, Heinis, Moerputten, Vlijmens ven en Kanaalpark zijn geteld, evenals de libellen in de Wamberg. Ook is er een nieuwe dagvlinderroute in een nieuw aangelegde vlinderidylle in den Bosch, die Marion de Maat, een van onze nieuwe leden, voor haar rekening zal nemen. De nachtvlinders zijn geteld in Haanwijk, Cromvoirt, Maliskamp (stapstenen Groote Wetering) en Nuland (Karregat), evenals in diverse privé-tuinen en incidenteel in de Wamberg. De jaarlijkse Nachtvlindernacht voor publiek hebben we niet kunnen organiseren. In het Karregat en de Stapstenen van de Groote Wetering zijn inventarisaties gedaan, verslag daarvan staat op de website.

Er is een groeps-app aangemaakt, waarmee we elkaar op de hoogte kunnen houden en ook melding kunnen doen van leuke waarnemingen. Er staan 22 leden op de ledenlijst.

Tineke Cramer

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.