rosmalense zandverstuiving wiel van armando sLigging:
Beide natuurgebieden, behorende tot de Hooge Heide, liggen ten noorden van de A59. Van west naar oost: van de Deken van Roestellaan (Rosmalense Zandverstuiving) tot Vivent Mariaoord (Sparrenburgbos).

Landschap:
Afwisselend bos, heide en stuifzand.

Toegankelijkheid:
via o.a. Deken van Roestellaan (carpoolplaats) en parkeerplaats bij Begraafplaats Rosmalen aan de Oude Baan.

Beheer en eigendom
Deels particulier, Waterleidingbedrijf en Gemeente 's-Hertogenbosch 
 

 Zandblauwtje sRosmalense Zandverstuiving

De Rosmalense zandverstuiving is eigendom van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De afgelopen vijf jaar heeft daar ingrijpende natuurherstel plaatsgevonden. Rosmalen had in de zomer vroeger vaak met het stuivende zand te maken. Om het stuifzandgebied in te perken zijn er eiken aangeplant. Op de voedselarme grond groeien Grove dennen en Berken. Hier en daar staan markante oude solidaire ‘vliegdennen’, uitgezaaide Grove dennen. Nu worden eikenopschot en jonge vliegdennen verwijderd om de heidevelden in stand te houden. Tot de typische zandflora behoren het Hazenpootje en het Zandblauwtje.

 

VlinderbaanSparrenburgbos

Het Sparrenburgbos is particulier bezit en is de laatste jaren meerder malen van eigenaar verwisseld. Lange tijd heeft er nauwelijks onderhoud plaats gevonden. De huidige eigenaar wil, samen met een projectontwikkelaar, gaan bouwen. Daar bestaan grote bezwaren tegen. De wijkraad Sparrenburg maakt zich daar heel erg druk om en is met meerde partijen in bespreking. Een kleine 10 jaar geleden is er o.l.v. de gemeente Den Bosch een natuurvisie ontwikkeld voor het gebied Hooge Heide Midden, grofweg begrensd door de A59 (zuid), spoorlijn Den Bosch-Oss (noord), Bergstraat in Nuland (oost) en de Deken van Roestellaan in Rosmalen (west). In die natuurvisie is een zogenoemde opgenomen. Die verbindt allerlei kleine(re) versnipperde landschapselementen(bos, heide, stuifzand en poelen) met elkaar. De vlinderbaan loopt vanaf de Rosmalens zandverstuiving (zuid-west) naar het Karregat (noord-oost). Grote delen van die natuurvisie, o.a. de 'vlinderbaan' zijn vervolgens uitgevoerd. Vanwege het particuliere bezit is het Sparrenburgbos een ontbrekende schakel, waar niets is uitgevoerd.

 

Zwarte specht sFauna

In het gevarieerde landschap van de Rosmalense zandverstuiving en het Sparrenburgbos komen verschillende vogelsoorten voor:Groene en Zwarte specht, Goudhaantje, Boomvalk, Sperwer en Havik en verschillende uilensoorten.De zoogdieren zijn vertegenwoordigd met o.a. Dassen, Reeën, Eekhoorns,en Konijnen.

 

 

 

 

Paraboolduin sHoogteverschillen

In het Sparrenburgbos bevinden zich enkele flinke hoogteverschillen. Dit zijn restanten van zandduinen uit de laatste ijstijd (10.000-15.000 jaar geleden) die in de eeuwen daarna weer verstoven zijn. Daarbij is de invloed van de mens ‘sturend’ geweest met betrekking tot de ontstane vormen. De huidige vormen worden daarom ook wel landduinen of akkerrandwallen genoemd.

 

 

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.