Een jaar met extremen was het, 2018. Een zeer zachte, sombere januari met een heftige storm. Een winter die pas in februari op gang kwam en ook in maart flink doorwinterde. April begon fris maar in heel korte tijd sprongen de temperaturen omhoog en half april zaten we al boven de 25 graden. De meimaand van 2018 was de warmste van de laatste eeuwen, en zo ging het deze lange droge zomer verder. Het gevolg was grote droogte alom en zelfs voor de warmte-minnende vlinders en libellen werd het erg warm. Droogvallende watertjes zijn lastig voor libellen, zij moeten hun eitjes in het water afzetten. VeelVlinderwerkgroep 2018 09 08 Jeugdnatuurwacht nachtvlinders kopie vlinders hebben brandnetels en andere kruidige planten als waardplant en die waren in de loop van juli vaak al verdroogd. In augustus heeft het wel wat geregend, waardoor een aantal planten snel weer opkwam en er wat later dan normaal toch nog gegeten kon worden. Het staat wel vast dat een aantal soorten een flinke klap heeft gehad. Volgend jaar zullen we zien hoe het met de vlinders en libellen gaat.

stuw groote wetering bij torenstraatje sLigging: De Groote Wetering loopt van het natuurgebied Maashorst richting 's-Hertogenbosch, waar hij via de Zandvang (ten noorden van bedrijventerrein De Brand) in de Aa uitmondt. Het laatste deel is een oorspronkelijk riviertje, dat de scheiding vormt tussen de gemeenten 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. Het oostelijk deel is gegraven. 
Omvang:
de Groote Wetering is 12 km lang. 
Beheer: Waterschap Aa en Maas i.s.m. de gemeente 's-Hertogenbosch. De twee 'Stapstenen' worden door het IVN/VNW 's-Hertogenbosch beheerd.

 


Ecologische Verbindingszone (EVZ)
Langs de Groote Wetering is een Ecologische Verbindingszone aangelegd die het natuurgebied Maashorst verbindt met het stroomdal van de Aa. De EVZ is een strook langs de dijk en twee kleine gebieden ('Stapstenen') met poelen, ruigtes, beplanting en een aangelegde heuvel die wellicht in de toekomst als dassenburcht kan dienen.
De EVZ is afgestemd op bepaalde diersoorten zoals de kamsalamander (poelen) kleine zoogdieren en vogels. Schraalgrasland voor bloemen, vlinders en andere insecten.

kleine wetering bij  josdeletterlaan  1  sKleine Wetering
De Kleine Wetering loopt van de Veedijk langs het sportcomplex, gaat onder de Maliskampsestraat door en mondt uit in de Groote Wetering bij het Torenstraatje.

De 'Stapstenen' zijn alleen toegankelijk onder begeleiding van het IVN.Dit adoptiegebied van de IVN is weer regelmatig bezocht in 2013. Zoals overal, kwam alles laat op gang door de lang aanhoudende winter. Voordeel hiervan is dat vlindersStapst-GW Icarusblauwtje gecomp niet te vroeg ontpoppen om daarna weer last van de kou te krijgen.

De Icarusblauwtjes waren dit jaar in groten getale aanwezig. Het exemplaar op de foto heeft iets te veel door de braamstruiken gefladderd, maar het vliegen ging hem nog goed af. We kunnen dit jaar ook weer een nieuwe soort voor de stapstenen noteren: het Koevinkje met de mooie goudgele ogen had ik hier nooit Stapst-GW Koevinkje gecompeerder gezien. Het is een algemene vlinder, die hier goed kan overleven. Alle dagvlinders die verder gezien zijn, staan weer in het aparte overzicht.

IMG 0983Daar het beheer van de Stapstenen van de afgelopen acht jaren, bij nader inzien, niet helemaal ideaal is geweest, is in gezamenlijk overleg met Jan Maassen en Cor Haest (IVN ‘s-Hertogenbosch) en drie vertegenwoordigers van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch besloten om nog heel snel, dus al in het vroege voorjaar van 2012, een drietal grootschalige herstelmaatregelen uit te voeren.

 

Probleemstelling

In de afgelopen jaren is de grote stapsteen na het maaien en afvoeren van het maaisel in de zomer daarna in het najaar door schapen begraasd. De keuze van begrazing door schapen had tot doel de graszode kort en open te maken, zodat het zaad van de verschillende soorten planten tot ontkieming zouden kunnen komen en dat ze zich daardoor verder kunnen uitbreiden.

De Texelse schapen bleken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Drents heideschaap, verwende beesten te zijn, die alleen het malse gras wensten te eten. Gevolg daarvan is dat in de afgelopen jaren de bodem steeds verder is vervilt en daardoor de interessante plantensoorten sterk in aantallen (dichtheid) zijn teruggelopen.

 

Maaien en maaisel afvoeren

De gehele oppervlakte van het soortenrijke grasland is machinaal gemaaid. Het maaisel (enkele tientallen kubieke meters) is met een machine en tractor op ruggen geharkt (zie foto) en vervolgens met een zogenaamde opraapwagen verzameld en naar een composteerbedrijf afgevoerd.

Doel: het niet door de schapen in het najaar opgegeten gras te verwijderen, waardoor het grasland verder verschraalt.

 

Verticuteren en haksel afvoeren

Om het grasland nog verder te verschralen en de bodem weer open te krijgen, is er vervolgens geverticuteerd. Deze machine haalt met ronddraaiende messen het viltige gras en mos van de bodem. Daarna is met de hand ‒ machines rijden de bodem dicht en vast ‒ dit haksel (ongeveer 5 kubieke meter) bij elkaar geharkt en met een kruiwagen afgevoerd.

Doel: Het viltige gras en mos verwijderen, waardoor de bodem weer open wordt en het zaad van planten weer kan ontkiemen en tot groei en bloei kan komen.

 

Herstel akkerruigte met akkerkruiden

De zogenaamde akkerruigtezone (een van de biotopen) is het eerste jaar van de stapsteen (2004) ingezaaid met een eenjarig bloemenmengsel. In 2005 zijn er nog enkele bloemsoorten ontkiemd en hebben die nog gebloeid. In de jaren daarna is de akkerruigte volledig dicht gegroeid met Kweekgras en is geen enkele ander plantensoort waargenomen.

Daarom is in het vroege voorjaar 2012 dit onderdeel van de stapsteen machinaal gefreesd en vervolgens omgespit, door middel van een kraan. In april 2012 is de maagdelijke grond ingezaaid met een graan-bloemenmengsel.

Doel: meer variatie in de plantengroei (waard- en nectarplanten) ten behoeve van diverse insecten. Kortom: bevordering van biodiversiteit.

 

Pagina 1 van 2

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid wordenbutton lid worden
button lid wordenbutton lid worden

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

Belangrijke pagina's

Lijst met belangrijke pagina's

© 2019 IVN 's-Hertogenbosch e.o.