Eikenburg weteringLigging:Ten zuiden van Rosmalen en ten oosten van Maliskamp, naast de A59. Parkeergelegenheid op de parkeerplaats aan het einde van de Lijsterbeslaan en op de carpoolplaats, ingang Deken van Roestellaan.
Omvang: 80 ha.
Toegankelijkheid:
Vrije toegang op wegen en paden; er zijn wandelroutes uitgezet (zie informatieborden Hooge Heide). Honden aan de lijn.
Beheer:
Gemeente 's-Hertogenbosch.

 

 

 

Landschap

Het landgoed Eikenburg bestaat uit naaldbos, afgewisseld met eiken- en berkenhakhout. Het bos is een geliefd wandelbos. De grond in het bos is zeer vochtig.img 1249c Hierdoor zijn er een aantal poelen in het bos te vinden. Sommige dichtgegroeide poelen zijn weer opengegraven, sommige zijn kunstmatig aangelegd. In het bos zijn tal van evenwijdige greppels gegraven. De tussenliggende landstroken met opgehoogde wallen heten rabatten, die droog genoeg waren om er bomen op te planten. Aan het Eikenburgbos grenst het Vinkelsebos, dat eveneens vrij toegankelijk is.

Geschiedenis

Het bos is vernoemd naar het gehucht Eikenburg, met als centrum het in de jaren vijftig afgebroken buitengoed Eikenburg. Van dat gehucht is niets bewaard gebleven. Men koos er voor om Maliekamp, het huidige Maliskamp, te laten groeien en Eikenburg op te offeren ten behoeve van het bos. Het bos ligt in de wijk Het Vinkel.


Flora
Het afwisselend natte en droge gebied levert een variëteit aan begroeing op, waaronder koningsvarens en in de herfst veel soorten paddenstoelen. Langs sommige poelen groeit de beschermde gagel.


Grote bonte specht sFauna
In de ochtend kunnen met wat geluk reeën waargenomen worden. Verschillende spechtensoorten en bosuilen maken gebruik van het gebied. In en bij de poelen komen o.a. salamanders en libellen voor.

Links
www.wijkmaliskamp.nl

Wandelroutes
Rondwandeling door Eikenburgbos en Vinkelse bos (2,5 of 5 km)
Rondwandeling Weteringroute (10 km) IVN i.s.m. met gemeente 's-hertogenbosch.

Ommetje Eikenburgbos en Vinkelsebos.

024 sDeze wandelroute door het Eikenburgbos vanuit Maliskamp voert u doorhet landelijk buitengebied rond Rosmalen. Lengte ca 12 km.

Klik hier voor de routebeschrijving

 

 

 

 

 

 

Ommetje Eikenburgbos-Vinkelsebos (ca. 5,5 km)
 
 
Start: Parkeerplaats aan het eind van Lijsterbeslaan/hoek Larikslaan, Maliskamp.
In Maliskamp, Bernadettestraat, op de kruising bij het dierenparkje, slaat u de Lijsterbeslaan in en rijdt die helemaal uit tot aan de parkeerplaats.
 
De rondwandeling is gebaseerd op de ‘rode route’ van het informatiepaneel op de parkeerplaats en loopt met de wijzers van de klok mee.
 
‘Eikenburg’ was vroeger een landgoed, maar van het landhuis en het bijbehorende gehucht is niets bewaard gebleven. Het bos dat hier is aangeplant heeft de naam Eikenburg behouden. Het naastgelegen gehucht ‘Maliekamp’ groeide vanaf 1930 uit tot de huidige woonwijk Maliskamp. 
Het noordelijke deel van het Eikenburgbos ligt op hoge zandgrond en is droog. In het zuidelijk deel is de grond erg vochtig. Daar zijn er enkele poelen te vinden.
Het Eikenburgbos en het Vinkelsebos waren oorspronkelijk geplant voor houtproductie. De bomen staan vaak op opgehoogde wallen (rabatten) met sloten ertussen.
 
Rabatten sRabatten zijn de langwerpige ophogingen tussen greppels. Het aanleggen van bossen op rabatten was oorspronkelijk een vorm van ontginning van natte woeste grond. De greppels dienen om het water af te voeren. De grond die uit de greppels komt wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen om droge stroken te krijgen waarop bomen geplant kunnen worden. Rabatten zijn maar enkele meters breed maar soms tientallen meters lang. Er liggen dan ook meestal veel greppels naast elkaar in een op rabatten aangelegd bos. Het is niet precies bekend wanneer bosbouw op rabatten voor het eerst is toegepast, maar in 1799 werd die methode al vermeld. Tijdens de economische crisis in de jaren '30 van de 20e eeuw werden werklozen ingezet om de rabatten aan te leggen in het kader van ontginningsprojecten. Veel productiebossen krijgen nu een meer natuurlijk beheer, waarbij de rabatten overbodig worden.
 
Het beheer van de gemeente ’s-Hertogenbosch is erop gericht hier geleidelijk aan een natuurbos te vormen, dat bestaat uit diverse soorten inheemse bomen en struiken in verschillende leeftijden door elkaar. Soorten die op deze plek niet thuis horen, zoals Amerikaanse vogelkers en uitgezaaide Amerikaanse eiken, worden verwijderd. Hier en daar worden open plekken gemaakt om het bos te verjongen. Dood hout wordt niet Grote bonte specht sopgeruimd; insecten, kleine zoogdieren en vogels, waaronder de Grote bonte specht, vinden hier een schuilplaats. Spechten gebruiken hun snavel niet alleen om voedsel te zoeken in boomholtes en –schors, ze roffelen er in het voorjaar ook mee op takken en stammen om hun territorium aan te geven. Van dat hakken en roffelen krijgen ze geen hoofdpijn, want hun hersenen worden door een soort schokbrekers beschermd.
 
1. Vanaf de Parkeerplaats neemt u rechts het halfverharde fietspad (met bordje ‘fietspad’). 
Op T-splitsing linksaf. Op twee kruisingen rechtdoor. Op T-splitsing rechtsaf. 
Links van u hoort u het autoverkeer op de snelweg. In de bermen kunt u verschillende soorten mos ontdekken.
Ga met de bocht mee naar rechts en op de kruising rechtdoor.
 
2. Op de parkeerplaats (een open plek met rechts een picknickbank) gaat u linksaf naar de asfaltweg (Veedijk). Steek deze voorzichtig over en sla rechtsaf. Loop aan de linkerkant van de weg. Links ziet u akkers (maïs), rechts ligt het Eikenburgbos. 
 
Buizerd sOp een wandeling door het Eikenburgbos en het Vinkelsebos kun je gemakkelijk een Buizerd tegenkomen. Dit is in onze streken de meest voorkomende en bekendste roofvogel.
Meestal jagen buizerds in open land, maar ze nestelen in bosranden. Het bos van de Eikenburg met daarnaast de weilanden is dus ideaal voor buizerds. Hun voedselconcurrent is de Zwarte kraai. Je ziet dan ook vaak kraaien die een buizerd proberen te verjagen. Vooral in de zomer zie je buizerds vaak heel hoog in de lucht cirkelen, waar ze zweven op de opstijgende warme lucht. Zo speuren ze naar prooien. Als het te hard waait jagen ze vanaf weidepaaltjes. 
 
3. Vóór huisnummer 16 slaat u linksaf, een half verhard karrenspoor met aan weerszijden rijen eikenbomen. Links ziet u akkers (maïs), rechts ligt het Vinkelsebos. 
 
4. Daar waar het pad een haakse bocht naar rechts maakt, buigt u met de bocht mee naar rechts. Negeer het pad rechtdoor. Links een rij hoge eikenbomen en akkers, rechts bos.
 
5. Net na een pad van links en tegenover een bungalowterrein (van Vinkeloord) gaat u op het eerste bospaadje naar rechts, door de (meestal) droge greppel. 
Steek het fietspad over en koers rechtdoor. Met een bochtje naar rechts komt u op een half open heideveld. Er staat hier veel hoog gras en opschot van verschillende loof- en naaldbomen. Het smalle paadje, dat soms half overwoekerd is, komt uit bij de T-splitsing met het fietspad en een picknickbank. 
 
Meerstammige bomen sOp de Eikenburg staan langs het pad Amerikaanse eiken met wel vier of vijf stammen. Vroeger werd de stam van een jonge boom bij de grond afgehakt om op de boerderij te worden gebruikt (hakhout). De stronk van de boom liep dan weer met meerdere stammen uit. Toen die stammen niet meer werden gebruikt, groeiden ze uit tot bomen. De boeren gebruikten vroeger verschillende soorten ‘schaarhout’ of ‘geriefhout’: essenhout voor stelen van gereedschap, berkenhout voor bezems en wilgenhout voor in de kachel. Het hout werd ook gebruikt voor omheiningen.
 
6. Vóór de picknickbank slaat u linksaf op het fietspad. In de haakse bocht naar rechts staat weer een bankje. Direct daarna gaat u linksaf, een smal bospad in.
Bij de kruising rechtdoor. Bij de T-splitsing links aanhouden. Bij de volgende T-splitsing (wandelknooppunt 67) rechts aanhouden (richting 66). Op de T-splitsing linksaf (fietspad). 
Volg het fietspad tot aan de asfaltweg (Veedijk).
 
7. Steek de asfaltweg voorzichtig over en vervolg het fietspad rechtdoor. Links ziet u een weiland en akker (maïs) en rechts bos. Volg de bocht mee naar rechts en blijf het fietspad volgen tot aan de houten brug. Daar staat een bank bij het water.
 
8. Steek via de houten brug linksaf het water over (Kleine Wetering) en volg het fietspad met een bocht naar rechts (bij wandelknooppunt 66, richting 65). Op de veelsprong volgt u het fietspad met een scherpe bocht naar links. Volg op de T-splitsing het fietspad naar rechts (recht voor u ligt een sportcomplex). Op de kruising koerst u rechtdoor. Daarna gaat u linksaf met de bocht mee (het pad rechtdoor negeren). Met een haakse bocht naar rechts blijft u het fietspad volgen.
 
Vingerhoedskruid sVingerhoedskruid komt voor op humusrijke grond, dat wil zeggen grond waar veel dood organisch materiaal in zit, zoals halfverteerde resten van bladeren, naalden en hout. Een plant die het dus heel goed doet in bos. Maar dan wel liefst aan de rand of op open plekken, waar de zon bij kan komen en waar insecten de bloemen kunnen vinden, vooral hommels en bijen. Die kruipen helemaal in de bloem en halen er nectar en stuifmeel uit. Het stuifmeel komt terecht in de volgende bloem en zorgt ervoor dat de zaadjes daarin bevrucht worden. De zaadjes zijn rijp als je ze hoort rammelen in de zaaddozen, die dan openspringen. Als de lange bloemstengel door de wind heen en weer zwaait, vliegen de fijne zaadjes alle kanten op. De bladeren en zaden van vingerhoedskruid zijn giftig. Je kunt er behoorlijk ziek van worden en zelfs aan doodgaan. Maar als de giftige stof (digoxine) op de juiste manier wordt toegepast, kan die worden gebruikt als medicijn tegen hartziekten.
 
9. Vlak voor de bocht naar links kiest u het smalle voetpad linksaf. Hier staat een blauw bord (voetgangerspad). Links van de bank ligt een lager gelegen poel. 
Vóór het weiland met hekwerk gaat u met de bocht mee naar rechts. Op de T-splitsing slaat u linksaf op het fietspad. Zo komt u weer terug op de parkeerplaats waar uw rondwandeling begon en nu eindigt.
 
© IVN/VNW ’s-Hertogenbosch, september 2016. Routebeschrijving: Sjan Janssen, kaart: Gemeente ’s-Hertogenbosch, Tekstfragmenten en foto’s zijn ontleend aan het boek Hooge heide - verrassingen in het stuifzand, door Rien van Eck en Henk Vennix (2013).