Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering op 14 maart

De ALV vindt plaats op woensdag 14 maart a.s. van 20.00 – 22.00 uur in
de Groenschool, Hervensebaan 7, 5232 JL in ‘s-Hertogenbosch.
1- Welkom en opening ALV 
2- Mededelingen vanuit het bestuur
3- Notulen vorige ALV 17 maart 2011
4- Financiële verslag 2011 (incl. begroting) en decharge bestuur door kascommissie. 
5- Pauze
6- Verkiezing nieuw bestuursleden
    John van Rooij stelt zich kandidaat. Hij wil graag als lid van het bestuur
    de vereniging komen ondersteunen. Er wordt nog een voorzitter en secretaris gezocht.
7- Rondvraag 
    De vooraf ingediende vragen worden eerst behandeld.

  • Mocht je vragen hebben voor de rondvraag, dan deze uiterlijk 10 maart doorgeven aan de secretaris.
  • De notulen van de vorige ALV zijn op te vragen bij de secreatris
  • Het financiële jaarverslag (incl. begroting) is ook op te vragen bij de secretaris.
  • Graag afmelden bij de secretaris als je niet kunt komen.

Iedereen is per email uitgenodigd. De leden zonder emailadres hebben de uitnodiging per post ontvngen. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen informeer dan z.s.m. de secretaris.

Tot 14 maart!
Het Bestuur
Margreet ter Horst (vz), Jan de Koning (secr) en Herman van Eijck (pen)

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.